Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden
1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, lidmaatschappen, overeenkomsten en leveringen van producten en/of diensten, waaronder de Pedicurevoordeelpas, door WandelWol aan haar klanten.
1.2 Pedicurevoordeelpas (KvK-nummer 87586630) is gevestigd aan de Burg. Mulderlaan 8, te 7711 XA Nieuwleusen   (hierna: ‘WandelWol’).
Contactgegevens: Telefoon: 06 - 40 02 03 40 E-mail: info@pedicurevoordeelpas.nl 
1.3  Door het bestellen van de Pedicurevoordeelpas (hierna: “Voordeelpas”) sluit u een overeenkomst met Pedicurevoordeelpas.
1.4 De persoon die het lidmaatschap aangaat dient pedicure te zijn en woonachtig te zijn in Nederland of België of één der overzeese gebiedsdelen.
1.5 Pedicurevoordeelpas is gerechtigd om de geldigheid van de Voordeelpas waarvoor het Lidmaatschap is aangegaan, op ieder moment te blokkeren, indien u zich heeft gedragen in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden en/of de wet en/of op een andere wijze die een dergelijke maatregel rechtvaardigt. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige prestatie uit te voeren. Het Lid heeft in dat geval geen recht op restitutie van het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld
1.6 De inhoud van deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Als een wijziging plaatsvindt sturen wij u per e-mail de nieuwe algemene voorwaarden en brengen wij u op de hoogte van de wijzigingen. Soms betreft de wijziging een taalkundige aanpassing. Als de wijziging echter een substantiële aanpassing betreft met bijvoorbeeld gevolgen voor uw rechten, wordt u de mogelijkheid geboden de overeenkomst op te zeggen. De algemene voorwaarden kunt u altijd raadplegen op onze website. 
2. Lidmaatschap op de Voordeelpas
2.1 Om gebruik te kunnen maken van de Voordeelpas via www.pedicurevoordeelpas.nl door derde partijen (hierna: ‘Partners’) aangeboden kortingen en overige diensten, moet de gebruiker (hierna: ‘Lid’) zichzelf registreren bij Pedicurevoordeelpas.
2.2 De gebruiker is gehouden het registratieformulier van Pedicurevoordeelpas naar waarheid in te vullen. Direct na registratie ontvangt het Lid een unieke login code, alleen geldend voor het Lid. Hiermee kan het Lid gebruik maken van door Partners via Pedicurevoordeelpas aangeboden kortingen en overige diensten door in te loggen via het platform www.pedicurevoordeelpas.nl.
2.3 Direct na registratie zet Pedicurevoordeelpas de procedure in gang waardoor Lid binnen 5 werkdagen na registratie de gepersonaliseerde fysieke Voordeelpas ontvangt.
2.4 Uw recht om tegen betaling en onder de in deze Voorwaarden en in de overeenkomst genoemde condities gebruik te mogen maken van de Voordeelpas, waaronder uitdrukkelijk tevens begrepen de middels login afgeschermde online omgeving op de website www.pedicurevoordeelpas.nl, wordt in deze Voorwaarden steeds aangeduid als ‘Lidmaatschap’.
2.5 Een Lidmaatschap kan op ieder gewenst moment ingaan. Een Lidmaatschap is strikt persoonlijk en mag niet door u aan derden worden verstrekt. U bent gehouden om zorgvuldig met het Lidmaatschap om te gaan.
2.6 De prijs van het Lidmaatschap is afhankelijk van de campagnepagina waarop u hebt besteld en deze prijs zal terugkomen op het door u ontvangen betaalverzoek. De prijs bij het automatisch verlengen van uw lidmaatschap is altijd gelijk aan de prijs vermeld op de pagina www.pedicurevoordeelpas.nl/aanmelden (hierna: ‘Lidmaatschapsgeld’).
3. Herroepingsrecht
3.1 Zodra wij uw aanmelding voor de Voordeelpas via de website hebben ontvangen sturen wij u per e-mail een bevestiging. Naast deze bevestiging sturen wij u direct na aanmelding, per mail, de inlogcodes voor de website www.pedicurevoordeelpas.nl toe. Vanaf dat moment komt tussen u en Pedicurevoordeelpas een overeenkomst tot stand en vangt onze dienstverlening direct aan.
3.2 Zodra u van ons de gepersonaliseerde fysieke Voordeelpas heeft ontvangen, vangt de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen aan. Dat houdt in dat u vanaf dat moment het recht heeft om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, zoals die op onze website te vinden is, maar bent hiertoe niet verplicht.
3.3 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Naast de mededeling dient u de door u per post ontvangen Voordeelpas retour te sturen volgens de door ons gegeven instructie.
3.4 Als u binnen de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen gebruik maakt van uw recht op herroeping en de overeenkomst ontbindt, betalen wij u het volledige door u aan ons betaalde bedrag terug. Dit bedrag betalen wij onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, aan u terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Er worden geen kosten in rekening gebracht indien u vóór of tijdens de herroepingstermijn gebruik maakt van de (online) diensten
4. Duur van het lidmaatschap
4.1 Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Daarna wordt het Lidmaatschap – behoudens opzegging – automatisch voor onbepaalde tijd verlengd. Deze voor onbepaalde tijd voorgezette overeenkomst is steeds opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. De wijze waarop de overeenkomst kan worden opgezegd en de gevolgen van de opzegging staan in artikel 7.
4.2 Bij verlenging ontvangt het lid een nieuwe gepersonaliseerde voordeelpas voor het nieuwe lidmaatschapsjaar.
4.3 Informatie over de looptijd van uw Lidmaatschap staat vermeld in uw profiel in de online omgeving en kan bij de klantenservice van Pedicurevoordeelpas.nl worden opgevraagd via email info@pedicurevoordeelpas.nl.  
5. Betaling lidmaatschap en wijze van betaling
5.1 Betaling van een nieuw het Lidmaatschapsgeld dient elke lidmaatschapsperiode te geschieden door middel van maar niet beperkt tot AfterPay, op rekening of betaalverzoek. Bij automatische verlenging van het lidmaatschap, ontvangt u van Pediroda een betaalverzoek die u kan voldoen middels maar niet beperkt tot iDeal of een directe overschrijving. Pediroda zal u jaarlijks een nieuw betaalverzoek sturen voor de lidmaatschapsbijdrage voor het betreffende jaar.
5.2 Bij niet, niet-tijdige betaling – waaronder door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening – of onvolledige betaling, wordt een betalingsherinnering gestuurd waarbij een termijn van 14 dagen wordt gegund om alsnog te betalen. Bij het uitblijven van betaling binnen deze termijn van 14 dagen, is Pedicurevoordeelpas gerechtigd het lidmaatschap eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen, alsmede achterstallige betalingen vermeerderd met wettelijke rente te vorderen. Over het openstaande bedrag zal Pedicurevoordeelpas gerechtigd zijn de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,=.
5.3 Alle Lidmaatschapsgelden zijn in Euro’s en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
5.4 Pedicurevoordeelpas heeft het recht eenzijdig de prijs van het Lidmaatschap (zie artikel 2.3 van deze Voorwaarden) te wijzigen, mits het Lidmaatschap sinds de totstandkoming ervan tenminste drie (3) maanden heeft geduurd. Een wijziging van de lidmaatschapsprijs wordt uiterlijk zes (6) weken voordat deze van kracht wordt, op de website www.pedicurevoordeelpas.nl gepubliceerd.
5.5 Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay. Deze kunt in hier vinden: http://www.afterpay.nl/consumentbetalingsvoorwaarden
6. Bezorging
6.1 Direct nadat de bestelling van het Lidmaatschap heeft plaatsgevonden, wordt door Pedicurevoordeelpas de Voordeelpas aangemaakt en binnen 5 werkdagen na registratie bezorgd op het door u in het registratieformulier van Pedicurevoordeelpas opgegeven adres. Indien u 5 werkdagen na bestelling geen fysieke Voordeelpas per post ontvangen heeft dient u dit altijd kenbaar te maken bij onze klantenservice via info@pedicurevoordeelpas.nl.
6.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum aan Pedicurevoordeelpas te zijn opgegeven via het formulier in de online omgeving, na login, via: https://pedicurevoordeelpas.nl/overons/adresgegevens-wijzigen/ U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw juiste adres aan Pediroda. Bij verlies of diefstal van de Voordeelpas kan tegen betaling van een bedrag van € 3,95 aan Pediroda een vervangende pas worden verkregen.
6.3 Indien uw e-mail adres wijzigt kunt u uw nieuwe e-mail adres doorgeven aan onze klantenservice via info@pedicurevoordeelpas.nl.
7. Opzegging van het lidmaatschap
7.1 Indien u het Lidmaatschap na 1 jaar niet wenst voort te zetten, dient u deze op te zeggen met inachtneming van een minimale opzegtermijn van 1 maand vóór het einde van het lidmaatschapsjaar. De opzegging geschiedt in het eerste jaar tegen het einde van het lidmaatschapsjaar. Dat houdt in dat als u op 15 februari lid bent geworden en u het Lidmaatschap tijdig (d.w.z. tenminste 1 maand voor het einde van het Lidmaatschapsjaar) opzegt, het Lidmaatschap eindigt op 15 februari van het daaropvolgende jaar.
7.2 Indien de opzegging niet uiterlijk 1 maand voor het einde van het lidmaatschapsjaar geschiedt, wordt het Lidmaatschap voor onbepaalde tijd voortgezet. Het voor onbepaalde tijd voortgezette Lidmaatschap kan op ieder moment worden opgezegd met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Het Lidmaatschap eindigt bij opzegging 1 maand later. Dat houdt in dat als u het voor onbepaalde tijd geldende Lidmaatschap bijvoorbeeld op 15 maart opzegt, de overeenkomst een maand later op 15 april eindigt.    
7.3 Reeds betaalde Lidmaatschapsgelden worden niet gerestitueerd, behalve in het geval van een verlengde overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dan ontvangt u naar rato het Lidmaatschapgeld terug.
7.4 Opzeggen kan schriftelijk, per e-mail (info@pedicurevoordeelpas.nl) en via het formulier op onze website (door te klikken op de link https://www.pedicurevoordeelpas.nl/klantenservice). Als de overeenkomst met u telefonisch is aangegaan kunt u ook telefonisch opzeggen. Belt u dan naar: 06 - 40 02 03 40
8. Privacy 
Pedicurevoordeelpas is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Pedicurevoordeelpas is verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. Voor het privacy statement verwijzen wij naar https://pedicurevoordeelpas.nl/aanmelden/wpcontent/uploads/2018/05/PrivacyStatement.pdf
9. Klachten
9.1 U dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk na het ontstaan ervan. U dient deze klacht volledig en duidelijk aan Pedicurevoordeelpas te omschrijven. U kunt een klacht melden via het formulier in de online omgeving, na login. Het formulier is bereikbaar via deze link: https://pedicurevoordeelpas.nl/over-ons/klachten/
10. Partners
10.1 Op de websites www.pedicurevoordeelpas.nl worden door diverse Partners aanbiedingen geplaatst. Voor al deze aanbiedingen en acties geldt dat u een overeenkomst sluit rechtstreeks met de Partner. Pedicurevoordeelpas is daarbij uitdrukkelijk geen partij en kan voor een gebrekkige uitvoering van de diensten door de partners niet verantwoordelijk en dus niet aansprakelijk worden gehouden. In het geval van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Partners, dient Lid zich te wenden tot de Partner.
10.2 Zodra u klikt op de button word u doorverwezen naar de website van de Partner. Pedicurevoordeelpas draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie als vermeld op de website van een
Partner, waaronder begrepen kennelijke druk- of zetfouten aangaande prijzen. Een koopovereenkomst wordt rechtstreeks gesloten met de Partner, onder de met Partner overeengekomen voorwaarden. De gehele afhandeling, waaronder betaling/reclamering/levering, vindt rechtstreeks plaats door de Partner.
10.3 Bij verschillen tussen de informatie op www.pedicurevoordeelpas.nl en de informatie van de Partner is de informatie van de Partner leidend. Alle prijzen en overige informatie op www.pedicurevoordeelpas.nl zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten is Pedicurevoordeelpas niet aansprakelijk.
11. Overige bepalingen
11.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarvan deze Voorwaarden deel uit maken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Wanneer er in onderling overleg geen oplossing van een geschil wordt bereikt, kunt u voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil ook gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr
11.3 Indien een of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of ongeldig mochten blijken te zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

Versie 2.4  15-04-2019